Projekty

Wypracowanie standardów zarządzania prawami własności intelektualnej – IP Management w ramach Programu MNiSzW Kreator Innowacyjności

Kierownik projektu Mgr inż. Bogusław Węgliński
Okres realizacji Projektu 05 grudnia 2007 – 31 marca 2010
Do kogo skierowany Do środowiska naukowego i technicznego
Cele projektu Wypracowanie programu studiów (sylabusów) na kierunku „Zarządzanie Własnością Intelektualną” dotąd w Europie nie istniejącym, poprzez utworzenie konsorcjum sześciu uczelni UJ, SGH, SGGW, UMed w Łodzi, UW i PW jako lidera projektu oraz NOT, US-PTC, KPP, ZBP we współpracy z Uniwersytetem Stanforda
Sposób realizacji / efekty Projekt został zrealizowany i osiągnął dodatkowe rezultaty w postaci:
otwarcia nowego kierunku studiów II stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim
16 grudnia 2009 r. Senat UJ przyjął wniosek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej w sprawie utworzenia, na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" unikatowego kierunku studiów: własność intelektualna, na stacjonarnych studiach II stopnia, od roku akademickiego 2011/2012, jest już zgoda Ministra na uruchomienie tego kierunku studiów;
uzyskanie zgody JM Rektora PW na uruchomienie w roku akademickim 2010/2011 studiów podyplomowych „Zarządzanie Własnością Intelektualną” na Wydz. Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
  www.fabrykawynalazkow.pl
www.inventionfactory.eu